ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.

(A Government of Karnataka Enterprise)

Search
 RE Projects
Company .
     
 
Email:kredlmd@gmail.com
Helpline 080-22202225
Events

1.Solar Schemes

2.Solar Thermal- MNRE Channel Partner
.
  
Applications for 1 to 3 MW Solar Power Plants from Land Owners are Closed. List of applicants

ಭೂಮಾಲಿಕರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾದ ೧ ರಿಂದ ೩ ಮೆ.ವ್ಯಾ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ವಿವರ
 Introduction
.The Karnataka Renewable Energy Development Limited (KREDL), is an organization working under the purview of Energy Department, Government of Karnataka. The objectives of the KREDL are to promote renewable energy in the State and to initiate all necessary
List of selected Bidders for Development of Solar Power Projects in Karnataka. vide RFP no KREDL/07/RPO/GC/RFP/2012-13 dated 05.03.2013
    
Corrigendum –IV 130MWs Solar Power Projects
    
Corrigendum –III 130MWs Solar Power Projects
    
Corrigendum –II 130MWs Solar Power Projects
    
Corrigendum –I 130MWs Solar Power Projects
    
Resposnse to Queries 130MWs Solar Power Projects
    
130MW's Solar RPO RFP documents
    
    
Draft Energy Conservation Building Code- view
    
    
    
    
Short term tender for III party inspection for 2KW capacity Off Grid Solar Power generating systems.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
actions for Energy Conservation in the State. The KREDL works through various Governmental Agencies, Private Organizations, NGO’s and Accredited Energy Auditors.
 Vision
To harness Green and clean Renewable Energy Sources in the state for environment benefits and Energy Security. To initiate energy efficiency measures in all sectors for sustainable growth.
 Mission
. 1.To enhance the contribution of environment friendly Renewable Energy sources, to the socio-economic development and supplement rural energy needs through speedy and expeditious commissioning of sustainable Renewable Energy projects.
2.To create conditions conducive to private/ public/community participation and investment in Renewable Energy power projects.
3.To achieve commercial viability and expeditiously operationalize the Renewable Energy Projects.
4.To enhance the contribution of Renewable Energy in the total installed capacity of the state from 2400 MW to about 6600 MW by 2014.
5.To conserve 7901 MU (900 MW) by 2014 through the Energy Efficiency & Energy Conservation measures in all sectors.

Events & Notifications

Draft policies uploaded for valuable comments on or before 27.10.2014 -

1.RE POLICY

2. Energy Efficiency & Conservation Policy

Registered '2014-15' PICO Application for Print

Guidelines for “SURYA RAITHA Scheme “ for Grid connected Solar Powered Irrigation Pumpsets on Net Metering

ನೆಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸೌರ ವಿಧ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ - "ಸೂರ್ಯ ರೈತ ಯೋಜನೆ" ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆ
  
HyperLink
KREDL Login
UserName  
Password
Atal Ji Jana Snehi Kendra Login
Search
Section  
Topic
Disclaimer: This website is designed and maintained by MIS section KREDL under the supervision and updation by the concerned section.
 Best viewed with Internet Explorer 8.0 with a resolution of 1024x768 and above.
   
         Contact Details
Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
Phone:080- 22207851/ 22208109
Fax:080-22257399
Email:kredlmd@gmail.com